Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop en dienstverleningsvoorwaarden

Nicor International Holland BV

Artikel 1 : Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle – ook toekomstige overeenkomsten in het kader waarvan Nicor International Holland BV., gevestigd te Rijen , Nederland, hierna te noemen: “Nicor “, onder welke titel dan ook zaken verkoopt en/of diensten onder welke titel dan ook, verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen als offertes en orderbevestigingen. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien Nicor andere zaken dan hiervoor genoemd levert of enige andere prestatie verricht. De wederpartij van Nicor word hierna aangeduid als: “koper”. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Nicor in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld jegens de koper een beroep worden gedaan. De algemene voorwaarden die de koper op enig moment aan Nicor presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artkel 2 : Totstandkoming van de overeenkomst, tekortschieten door koper en inhoud van de overeenkomst,

1) Tenzij anders gemeld zijn alle offertes van Nicor vrijblijvend. Nicor heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2) De ( aspirant) koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.

3) Prijzen die Nicor noemt in haar prijscouranten en advertenties worden bij wijze van indicatie opgegeven ne binden Nicor niet. Dit is wel het geval indien nicor aan een bepaalde koper een voor hem bestemde aanbieding doet. In ieder geval heeft Nicor steeds het recht om evidente fouten te corrigeren.

4) Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit breedte en lengte kleuren, maat afwerking en dergelijke zijn toegelaten en leiden dus niet tot het aannemen van enige tekortkoming zijdens Nicor. Tekeningen en ontwerpen, alsmede monsters, die Nicor aan de ( aspirant) koper verschaft, dienen slechts als aanduiding zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

5) Nicor heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen Nicor en koper bestaande overeenkomsten, welke nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Nicor tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de wet geformuleerde rechten van Nicor onverlet die Nicor ook kan hanteren indien koper ( voorlopige ) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement word verklaard, of ten aanzien van de koper de gerechtelijke schuldsaneringsregeling van toepassing word verklaard.

6) De intellectuele eigendom van door Nicor vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan derde ter beschikking worden gesteld indien Nicor daartoe, desgevraagd, schriftelijke toestemming verleent. Nicor heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen

Artikel 3: Emballage

De emballage die Nicor gebruikt, is voldoende om de verpakte zaken onder normale omstandigheden en met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en eventuele instructies – die in dat geval worden gemeld op de verpakking of op de verzend nota- te laten reizen via het normale weg- of vrachtvervoer. Indien de koper aan Nicor speciale verpakkingsinstructies en/of wensen aangaande de verpakking wenst op te dragen, dient dat schriftelijk en tijdig te geschieden. Nicor zal na ontvangst van dit bericht beoordelen of zij hieraan kan voldoen en zal, indien – voorzover zij de betreffende instructies, wensen volgt – alle extra daardoor veroorzaakte kosten aan de koper in rekening brengen. In zo’n geval reizen de zaken steeds voor risico van de koper.

Artikel 4: Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschied levering steeds ex. Works, af het magazijn in Nederland van waaruit Nicor uitlevert, en dit ook indien Nicor het op zich heeft genomen om het gekochte / gefabriceerde te transporteren.

2. De Koper is jegens Nicor verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden. Indien de koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal zij als afgeleverd gelden op het moment dat Nicor de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de koper onder zich ( zonder dat Nicor de plicht heeft om die zaak te verzekeren ) Nicor heeft in dat geval tevens het recht om aan de koper te factureren.

3. Overeengekomen termijnen van levering gelden – ook indien een bepaalde einddatum of bepaalde termijn is overeengekomen - bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel word overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient Nicor schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Nicor een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog kan nakomen.

4. Nicor heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dit geschied binnen de overeengekomen c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige / volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Nicor steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten

5. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 9 lid 6. In dat geval wordt – zonder dat de koper de overeenkomst mag ontbinden - de – al dan niet reeds op de voet van lid 3 verlengde - leveringstermijn verlengd met een periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode waarbinnen Nicor redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.

6. De betekenis van leveringsbedingingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de incoterms van de internationale Kamer van Koophandel.

7. Indien de koper zaken aan Nicor wil retourneren, dan is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nicor vereist. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de koper terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gegeven schriftelijke toestemming van de zijde van Nicor, geschiedt in het kader van een vermeende toerekenbare tekortkoming zijdens Nicor, geschiedt de terugzending op kosten en op risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde blijkt te hebben.

Artikel 5: Zekerheid

Nicor heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft Nicor het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst ( aanvullende ) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks in gebrekenstelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag Nicor hem de rechten uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 5

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en pand

1) Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Nicor behoudt de eigendom van de krachtens enige overeenkomst, aan de koper uitgeleverde en uit te leveren zaken tot dat koper:
a) De prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en,
b) Alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Nicor ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,
c) De vorderingen heeft voldaan die Nicor op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.


Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Nicor

2) Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Nicor op roerende –niet register- zaken – die Nicor van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand word gevestigd tot zekerheid van vorderingen die Nicor op de koper, uit welke hoofde dan ook, heeft alsmede ten behoeve van vorderingen die Nicor op koper zal verkrijgen uit hoofde van reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht bestaande rechtsverhouding. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat Nicor de betreffende zaak onder zich krijgt.

3) Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de koper verplicht om aan die derde het betreffende recht van Nicor mede te delen, en Nicor onverwijld te informeren.

4) Indien een derde een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak voor de koper onder zich heeft, dan is de koper, indien hij jegens Nicor tekortschiet, verplicht om desgevraagd de naam en het adres van die derde aan Nicor mede te delen, en heeft Nicor het recht om aan die derde mede te delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

Artikel 7: Prijzen, Betalingen en kosten

1) Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen is in de met Nicor overeengekomen prijs de omzetbelasting niet inbegrepen. In het geval van levering naar het buitenland of in het geval van transitohandel is de koper de desbetreffende invoerrechten, belastingen en EU heffingen verschuldigd.

2) Nicor heeft het recht om, indien de kostprijs van haar producten/diensten vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt – ongeacht de oorzaak daarvan zoals verhogingen en heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen en personeelskosten – de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen.De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien Nicor op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. Nicor heeft het recht om in het geval van afroep of levering in delen, iedere levering aan koper te factureren. In het geval overheidsbelastingen en/of –heffingen –waaronder omzetbelasting - worden verhoogd zal Nicor deze met onmiddellijke ingang doorberekenen.

3) Betaling dient plaats te vinden binnen de termijnen die Nicor en de koper in het bijzonder overeenkomen. Indien een zodanige overeenkomst niet word gesloten dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien Nicor aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Nicor verschuldigd is en van hetgeen Nicor aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en word hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar ratio van de wettelijke rente vermeerderd met 3% per jaar, tot voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente word berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4) De koper is aan Nicor alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet en Nicor de vordering aan derden in handen geeft. Indien Nicor conservatoire maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering terzake de verschuldigdheid van kosten niet noodzakelijk De buitengerechtelijke en de gerechtelijke ( waarvoor als minimum geldt het door de rechter buiten de overeenkomst te begroten bedrag ) kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van Nicor voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van Nicor in redelijkheid bij derden te maken kosten. Indien Nicor gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld zullen de kosten naar evenredigheid worden gematigd, tenzij de rechter van oordeel mocht zijn dat matiging niet aan de orde is, gelet de geringheid van de door Nicor gemaakte fout.

5) De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Nicor niet het in het vorige artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

Artikel 8: keuringen en klachten

1) De koper is verplicht om de door Nicor afgeleverde zaak/de door Nicor verrichte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren en op haar deugdelijkheid, voorzover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dan dient hij Nicor in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk schriftelijk te berichten.

2) Voorts dient de koper binnen tien werkdagen na aflevering van de zaak/de prestatie, deze ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen nadien inhoudelijk schriftelijk te berichten.

3) Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen 10 werkdagen, doch in ieder geval binnen de termijn van één jaar als omschreven in artikel 9 lid 1, nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, inhoudelijk en schriftelijk bij Nicor te zijn aangemeld. Deze regel geldt ook indien aan de zaak/prestatie een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Nicor geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Nicor kende of behoorde te kennen, doch niet aan de koper heeft medegedeeld.

4) Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Nicor niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Nicor dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Nicor in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Nicor het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

5) Klachten terzake de door Nicor verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening daarvan schriftelijk en gemotiveerd bij Nicor te worden gemeld.

6) Een door koper te uiten klacht geeft hem niet het recht om zijn betaling op te schorten, tenzij en voorzover Nicor de klacht schriftelijk erkent.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en overmacht

1) Indien de koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan Nicor met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

2) Indien Nicor schriftelijk erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat koper zich op een tekortkoming heeft beroepe, aan koper mede te delen dat zij de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Indien Nicor na genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk –in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. Nicor heeft het recht om voorgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van de koper te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan Nicor toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert ( desgewenst, indien redelijk, met achterhouding van een monster), alvorens Nicor de door haar verschuldigde prestatie verricht.

3) Nicor beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting. Koper vrijwaart Nicor tegen alle aanspraken van derden, voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. Nicor is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van het geleverde product. De koper is verplicht de door Nicor meegeleverde gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Indien wettelijke veiligheidsvoorschriften in het land van gebruik verdergaande eisen stellen dan die voorschriften die Nicor heeft gegeven, prevaleren die voorschriften boven de door Nicor gegeven voorschriften en is de koper tot naleving daarvan verplicht.

4) In afwijking in zoverre van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat Nicor, -indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is en Nicor binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Nicor de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin Nicor werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor ( ernstige) fouten van bij haar te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.

5) Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van werknemers van Nicor, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de ( verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid / omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel –indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of –voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

6) Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen Nicor moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 5 is bepaald verlengd.

7) In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1) Op alle overeenkomsten die Nicor sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2) Alle geschillen die tussen Nicor en koper ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te Breda, Nederland, onverminderd het recht van Nicor om de koper in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

Rijen , Holland maart 2001